Show

Klasse Ort             Richter         Ergebniss
Champion IHA Oberwart 14.07.2018 Zidar-Fon Zejlka

V1 CAC CACIB BOB

Champion IHA Klagenfurt 10.06.2018 Orru Gabi

V1 CAC CACIB BOS

Champion IHA Klagenfurt 09.06.2018 Marija Kavcic

V2 res CAC res CACIB

Champio 32. Clubshow 20.05.2018 Jose M. Doval

V2 res. CAC

Champion 32. Clubshow 19.05.2018 Saskia Rathenau

V1 CAC

Champion IHA Graz  

V1 CAC

Offene Spezial Show Slowenien -----

V1 CAC, Slo-CH fertig

Offene CACIB Ljubjana 21.01.2017 ------

V1 CAC, CACIB, BOS, C.I.E vollendet

Champion CACIB Wels 11.12.2016 Ericsson Schweden

V2 res.CACA

Champion CACIB Wels 10.12.2016 Machetanz D

V2 res.CACA

Champion CACIB Zagreb 27.11.2016  

V1 CAC res CACIB

Champion Lendava 18.09.2016  

V1 CAC, CACIB, BOB

Champion Bratislava Grzegorz Weron PL

V1 CAC, CACIB, BOB

Champion Bratislava Havelka Tibor SK

V1 CAC, CACIB, BOS

Zwischen Szilvasvarad 14-16.05.2016 -----

3xCAC V1 Ungarischer CH

Zwischen Zagreb 27-29.11.2015 ------

3x V1 CAC

2x BOB

1x CACIB, 1x res. CACIB

CH-HR

Zischen CACIB Bratislava 24-25.10.2015 ------

2x V1 CAC

 Jugend  CACIB Split 23-26.07.2015 -------

4x V1 CAC

3x JBOB

HR-JCH

       

Champions Titel

Work

Klasse Ort             Richter         Ergebniss
 Wesenstest   Naber Sandra  96 Punkte
RPB2 Bleiburg Raggitsch Wolfgang 86 Punkte